همراه فلز
همراه فلز

ارزش‌های حاکم بر منابع انسانی

فرهنگ کاری شرکت همراه فلز آسیا با محوریت ارج نهادن به منابع انسانی به عنوان درخشان‌ترین دارایی شرکت و ایجاد فضایی برای حفظ امنیت شغلی و برآوردن حقوق مادی و معنوی پرسنل است.

مشاهده فرصت های شغلی

یک روز با همراه فلز

ما به دنبال خلق ارزش هستیم. خلق ارزش در زمینه کسب و کار، در زمینه توسعه منابع انسانی و در زمینه اجتماعی همه ما شایسته احترام و قدردانی هستیم.

یک روز با همراه فلز

بررسی رزومه

دعوت به مصاحبه

آزمون و مصاحبه فنی

مصاحبه منابع انسانی

بررسی نهایی

آغاز همکاری

آگهی استخدام