همراه فلز
همراه فلز
  • همراه فلز
  • تحلیل بازار

نمودار نوسانات قیمت در وبسایت همراه فلز

  • ورق
  • لوله
  • پروفیل
  • میلگرد
  • تیرآهن و هاش
  • نبشی و ناودانی
  • خدمات و تجهیزات

بیشترین قیمت

15/340

1401/2/10

کمترین قیمت

15/340

1401/2/10

new

آخرین قیمت

15/340

1401/2/10