همراه فلز
همراه فلز
  • همراه فلز
  • خدمات

-1

انبار  داری

انبار داری

برش و نواربری

برش و نواربری

مشاوره

مشاوره

صادرات

صادرات

کنترل کیفی

کنترل کیفی

حمل و نقل

حمل و نقل

فروش اعتباری

فروش اعتباری

فرمینگ

فرمینگ

شرکت بازرگانی همراه فلز آسیا با هدف فعالیت در عرصه فولادی کشور از سال 1398 پا به عرصه تجاری گذاشت. به جهت تحقق ایجاد یک بستر امن، سریع، پاسخگو و شفاف در بازار آهن و فولاد کشور که آن زمان به دور از همه آمال فوق بود، شرکت همراه فلز نسبت به راه اندازی بستر نرم افزاری و مرکز پاسخگویی تلفنی همت گمارد. سال‌ها پی‌در پی و تجربیات موفق ساختن اعتماد هم‌میهنان عزیز باعث شد که مجموعه همراه فلز آسیا به بستر مناسب و امنی برای تولیدکنندگان بزرگ و نامی کشور برای عرضه مستقیم و بی‌واسطه محصولات خود از طریق این بازرگانی به مشتریان واقعی گردد که توسعه روز به روز و اخذ مجوزات قانونی صادرات باعث شد همین رویه نیز به لطف خدا و در سایه تلاش و همت به خارج از مرز های کشور بسط پیدا کرده در حال حاضر با انجام مستمر صادرات به کشورهای گرجستان، ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان، عراق، کویت، عمان، افغانستان و پاکستان در پی ارسال محصولات ایران در زمینه فولاد به نقاط دیگر دنیا باشد.

انبار داری

شرکت بازرگانی همراه فلز آسیا با هدف فعالیت در عرصه فولادی کشور از سال 1398 پا به عرصه تجاری گذاشت. به جهت تحقق ایجاد یک بستر امن، سریع، پاسخگو و شفاف در بازار آهن و فولاد کشور که آن زمان به دور از همه آمال فوق بود، شرکت همراه فلز نسبت به راه اندازی بستر نرم افزاری و مرکز پاسخگویی تلفنی همت گمارد. سال‌ها پی‌در پی و تجربیات موفق ساختن اعتماد هم‌میهنان عزیز باعث شد که مجموعه همراه فلز آسیا به بستر مناسب و امنی برای تولیدکنندگان بزرگ و نامی کشور برای عرضه مستقیم و بی‌واسطه محصولات خود از طریق این بازرگانی به مشتریان واقعی گردد که توسعه روز به روز و اخذ مجوزات قانونی صادرات باعث شد همین رویه نیز به لطف خدا و در سایه تلاش و همت به خارج از مرز های کشور بسط پیدا کرده در حال حاضر با انجام مستمر صادرات به کشورهای گرجستان، ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان، عراق، کویت، عمان، افغانستان و پاکستان در پی ارسال محصولات ایران در زمینه فولاد به نقاط دیگر دنیا باشد.

برش و نواربری

شرکت بازرگانی همراه فلز آسیا با هدف فعالیت در عرصه فولادی کشور از سال 1398 پا به عرصه تجاری گذاشت. به جهت تحقق ایجاد یک بستر امن، سریع، پاسخگو و شفاف در بازار آهن و فولاد کشور که آن زمان به دور از همه آمال فوق بود، شرکت همراه فلز نسبت به راه اندازی بستر نرم افزاری و مرکز پاسخگویی تلفنی همت گمارد. سال‌ها پی‌در پی و تجربیات موفق ساختن اعتماد هم‌میهنان عزیز باعث شد که مجموعه همراه فلز آسیا به بستر مناسب و امنی برای تولیدکنندگان بزرگ و نامی کشور برای عرضه مستقیم و بی‌واسطه محصولات خود از طریق این بازرگانی به مشتریان واقعی گردد که توسعه روز به روز و اخذ مجوزات قانونی صادرات باعث شد همین رویه نیز به لطف خدا و در سایه تلاش و همت به خارج از مرز های کشور بسط پیدا کرده در حال حاضر با انجام مستمر صادرات به کشورهای گرجستان، ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان، عراق، کویت، عمان، افغانستان و پاکستان در پی ارسال محصولات ایران در زمینه فولاد به نقاط دیگر دنیا باشد.

مشاوره

شرکت بازرگانی همراه فلز آسیا با هدف فعالیت در عرصه فولادی کشور از سال 1398 پا به عرصه تجاری گذاشت. به جهت تحقق ایجاد یک بستر امن، سریع، پاسخگو و شفاف در بازار آهن و فولاد کشور که آن زمان به دور از همه آمال فوق بود، شرکت همراه فلز نسبت به راه اندازی بستر نرم افزاری و مرکز پاسخگویی تلفنی همت گمارد. سال‌ها پی‌در پی و تجربیات موفق ساختن اعتماد هم‌میهنان عزیز باعث شد که مجموعه همراه فلز آسیا به بستر مناسب و امنی برای تولیدکنندگان بزرگ و نامی کشور برای عرضه مستقیم و بی‌واسطه محصولات خود از طریق این بازرگانی به مشتریان واقعی گردد که توسعه روز به روز و اخذ مجوزات قانونی صادرات باعث شد همین رویه نیز به لطف خدا و در سایه تلاش و همت به خارج از مرز های کشور بسط پیدا کرده در حال حاضر با انجام مستمر صادرات به کشورهای گرجستان، ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان، عراق، کویت، عمان، افغانستان و پاکستان در پی ارسال محصولات ایران در زمینه فولاد به نقاط دیگر دنیا باشد.

صادرات

شرکت بازرگانی همراه فلز آسیا با هدف فعالیت در عرصه فولادی کشور از سال 1398 پا به عرصه تجاری گذاشت. به جهت تحقق ایجاد یک بستر امن، سریع، پاسخگو و شفاف در بازار آهن و فولاد کشور که آن زمان به دور از همه آمال فوق بود، شرکت همراه فلز نسبت به راه اندازی بستر نرم افزاری و مرکز پاسخگویی تلفنی همت گمارد. سال‌ها پی‌در پی و تجربیات موفق ساختن اعتماد هم‌میهنان عزیز باعث شد که مجموعه همراه فلز آسیا به بستر مناسب و امنی برای تولیدکنندگان بزرگ و نامی کشور برای عرضه مستقیم و بی‌واسطه محصولات خود از طریق این بازرگانی به مشتریان واقعی گردد که توسعه روز به روز و اخذ مجوزات قانونی صادرات باعث شد همین رویه نیز به لطف خدا و در سایه تلاش و همت به خارج از مرز های کشور بسط پیدا کرده در حال حاضر با انجام مستمر صادرات به کشورهای گرجستان، ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان، عراق، کویت، عمان، افغانستان و پاکستان در پی ارسال محصولات ایران در زمینه فولاد به نقاط دیگر دنیا باشد.

کنترل کیفی

شرکت بازرگانی همراه فلز آسیا با هدف فعالیت در عرصه فولادی کشور از سال 1398 پا به عرصه تجاری گذاشت. به جهت تحقق ایجاد یک بستر امن، سریع، پاسخگو و شفاف در بازار آهن و فولاد کشور که آن زمان به دور از همه آمال فوق بود، شرکت همراه فلز نسبت به راه اندازی بستر نرم افزاری و مرکز پاسخگویی تلفنی همت گمارد. سال‌ها پی‌در پی و تجربیات موفق ساختن اعتماد هم‌میهنان عزیز باعث شد که مجموعه همراه فلز آسیا به بستر مناسب و امنی برای تولیدکنندگان بزرگ و نامی کشور برای عرضه مستقیم و بی‌واسطه محصولات خود از طریق این بازرگانی به مشتریان واقعی گردد که توسعه روز به روز و اخذ مجوزات قانونی صادرات باعث شد همین رویه نیز به لطف خدا و در سایه تلاش و همت به خارج از مرز های کشور بسط پیدا کرده در حال حاضر با انجام مستمر صادرات به کشورهای گرجستان، ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان، عراق، کویت، عمان، افغانستان و پاکستان در پی ارسال محصولات ایران در زمینه فولاد به نقاط دیگر دنیا باشد.

حمل و نقل

شرکت بازرگانی همراه فلز آسیا با هدف فعالیت در عرصه فولادی کشور از سال 1398 پا به عرصه تجاری گذاشت. به جهت تحقق ایجاد یک بستر امن، سریع، پاسخگو و شفاف در بازار آهن و فولاد کشور که آن زمان به دور از همه آمال فوق بود، شرکت همراه فلز نسبت به راه اندازی بستر نرم افزاری و مرکز پاسخگویی تلفنی همت گمارد. سال‌ها پی‌در پی و تجربیات موفق ساختن اعتماد هم‌میهنان عزیز باعث شد که مجموعه همراه فلز آسیا به بستر مناسب و امنی برای تولیدکنندگان بزرگ و نامی کشور برای عرضه مستقیم و بی‌واسطه محصولات خود از طریق این بازرگانی به مشتریان واقعی گردد که توسعه روز به روز و اخذ مجوزات قانونی صادرات باعث شد همین رویه نیز به لطف خدا و در سایه تلاش و همت به خارج از مرز های کشور بسط پیدا کرده در حال حاضر با انجام مستمر صادرات به کشورهای گرجستان، ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان، عراق، کویت، عمان، افغانستان و پاکستان در پی ارسال محصولات ایران در زمینه فولاد به نقاط دیگر دنیا باشد.

فروش اعتباری

تیم همراه فلز با دستگاه رول فرمینگ به عنوان یکی از تخصص‌های خود، در زمینه شکل‌دهی ورق‌های فلزی با دقت و حرفه‌ای برای مشتریان خود فعالیت می‌کند. با استفاده از دستگاه رول فرمینگ، ما ورق‌های فلزی را به شکل‌های مختلف تبدیل می‌کنیم، تا نیازهای ویژه هر پروژه را برآورده کنیم. توانایی ما در ایجاد فرم‌های دقیق و با کیفیت بالا، به مشتریان اجازه می‌دهد تا در زمینه‌های مختلفی از ساخت و ساز، خودروسازی، صنایع فولادی و بسیاری دیگر از صنایع، از خدمات فرمینگ ما بهره‌ ببرند. ما با تیم ماهر و تجهیزات پیشرفته به ارائه خدماتی ارزشمند در زمینه فرمینگ و شکل‌دهی ورق‌های فلزی مفتخریم.

فرمینگ